Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach ogłasza pisemny nabór ofert na wynajem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 65,8m2 znajdującego się w budynku Domu Kultury przy ulicy St. Staszica 8, (wejście od ul. Spółdzielczej) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

A. Warunki lokalowe:

 1. Lokal dostosowany jest do prowadzenia działalności gospodarczej (obecnie do działalności gastronomicznej) i składa się z dziewięciu pomieszczeń i stref:
 • Część restauracyjna,
 • Toaleta przy części restauracyjnej,
 • Bar,
 • Kuchnia,
 • Zmywalnia,
 • Pomieszczenie magazynowe I (magazyn suchy),
 • Pomieszczenie magazynowe II,
 • Toaleta na zapleczu,
 • Taras przy wejściu (ogrodzony niezadaszony),

Obecne przeznaczenie pomieszczeń i stref może ulec zmianie. Koszty dostosowań ponosi najemca. Wymagana jest zgoda wynajmującego na wszelkie prace dostosowawcze w w/w pomieszczeniach i strefach.

2. Lokal posiada dwa wejścia:

 • Do części restauracyjnej
 • Od zaplecza

3. Lokal wyposażony jest we wszystkie potrzebne instalacje:

 • Wodną
 • Elektryczną (3 fazy) oraz oświetleniową
 • Wentylacyjną (mechaniczną)
 • Kanalizacyjną
 • Instalacja CO

4. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu, po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu ustalenia terminu oględzin.

 

B. Warunki wynajmu:

 1. Najemca na własny koszt dokona adaptacji pomieszczeń pod w/w działalność,
 2. Oferent dostarczy aktualne zaświadczenie o prowadzonej działalności lub oświadczenie o chęci rozpoczęcia działalności,
 3. Najemca zobowiązany jest do comiesięcznego uiszczania opłat za: czynsz, wodę według zużycia, ścieki według zużycia, energię elektryczną według zużycia na podstawie odczytów liczników i wodomierzy. Ogrzewanie pomieszczeń uwzględnione jest w kwocie czynszu.
 4. Stawka wywoławcza za czynsz najmu lokalu wynosi 1200, 00 zł netto + obowiązujący podatek VAT. Minimalna kwota postąpień 100,00 zł netto.
 5. Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucje (zwrotną) w wysokości trzymiesięcznego czynszu w dniu podpisania umowy.
 6. Najemca zobowiązany jest do utylizacji odpadów z prowadzonej działalności.
 7. Stroną umowy najemcy jest działalność gospodarcza lub spółka reprezentowana przez jej właściciela.

 

C. Wybór oferty:

 1. W wyniku postępowania wybrana zostanie oferta zawierająca najkorzystniejszą cenę czynszu najmu.
 2. GOKSiT zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
 3. Ofertę należy złożyć osobiście w Sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach w godzinach urzędowania 8:00-16:00, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Oferta – wynajem lokalu” do dnia 21.04.2023 r.
 4. W przypadku gdy uczestnicy biorący udział w postępowaniu zaoferują te samą cenę, zostanie pomiędzy nimi przeprowadzona licytacja ustna w miejscu i czasie wyznaczonym przez Ogłoszeniodawcę.
 5. Oferenci, biorąc udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wynikach w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych od momentu otworzenia ofert.

 

D. Wymagane dokumenty

 1. Kserokopia aktualnego zaświadczenia o prowadzonej działalności lub oświadczenie o chęci założenia działalności,
 2. Wypełniony kwestionariusz (załącznik1. do ogłoszenia)

 

Załącznik 1 do zapytania – kwestionariusz

Zapytanie ofertowe

Skomentuj

Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 - 006 Nowa Słupia

tel/fax (41) 31 77 604

Dymarki Świętokrzyskie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 – 006 Nowa Słupia
tel/fax (41) 31 77 604
e-mail: gok@dymarki.pl

Handel, Twórcy ludowi tel.: 697 077 604
Organizacja imprez kulturalnych tel.: 605 949 793