Skip to content Skip to footer

RODO

Klauzula informacyjna

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach
ul. Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Katarzyna Marczewska
e-mail: gok@dymarki.pl
tel.: 41 31 77 604

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • wykonywania obowiązków publicznych wynikające w szczególności z: ustawy z dnia 25.10.1991r o organizowaniu i pro-wadzeniu działalności kulturalnej
 • wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia ogólnego
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych
 • realizacja umowy której jak Pani/Pan stroną
 • realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

podane w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań związanych z jej zawarciem jest warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy.

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 - 006 Nowa Słupia

tel/fax (41) 31 77 604

Dymarki Świętokrzyskie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 – 006 Nowa Słupia
tel/fax (41) 31 77 604
e-mail: gok@dymarki.pl

Handel, Twórcy ludowi tel.: 697 077 604
Organizacja imprez kulturalnych tel.: 605 949 793