Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W RUDKACH
ogłasza nabór na stanowisko: bibliotekarz

 

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – praca w systemie zmianowym,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe preferowane: biblioteczne, animator kultury, artystyczne, grafik komputerowy, humanistyczne.
 • gotowość do obsługi systemu bibliotecznego ALFIOS,
 • wiedza związana z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy zewnętrznych na działania biblioteczne, kulturalne i inne oraz prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów kulturalnych,
 • predyspozycje do pracy z dziećmi,
 • predyspozycje osobowościowe: kreatywność, samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność, wysoka kultura osobista oraz wysoko rozwinięte poczucie estetyki, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, otwartość na nowe wyzwania, gotowość do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy,
 • niekaralność,
 • dyspozycyjność,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • podstawowa obsługa urządzeń biurowych,
 • znajomość obsługi systemu zarządzania stronami internetowymi WordPress; umiejętność tworzenia i kreatywnego zarządzania stronami www w systemie WordPress,
 • znajomość programów graficznych Corel Draw, Adobe Suite,
 • tworzenie: plakatów, afiszy, zaproszeń itp. na imprezy organizowane przez GOKSiT ,
 • inicjowanie, organizowanie oraz koordynowanie działań kulturalnych Biblioteki, prowadzenie wybranych imprez kulturalnych i edukacyjnych: konkursów czytelniczych i literackich, wystaw, spotkań autorskich, warsztatów itp.,
 • współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie działalności kulturalnej,
 • komunikacja zewnętrzna i budowanie pozytywnego wizerunku GOKSiT na zewnątrz,

podtrzymywanie pozytywnych relacji z istniejącymi partnerami, sponsorami oraz poszukiwanie nowych,

 • współudział w prowadzeniu polityki wizerunkowej GOKSiT na forum publicznym poprzez m.in.:

– redagowanie tekstów, przygotowywanie informacji do prasy lokalnej i regionalnej, radia i telewizji, na stronę internetową Biblioteki oraz do portali społecznościowych,

 • umiejętność kreatywnego promowania Biblioteki.

 

Do obowiązków pracownika należeć będą prace związane z tworzeniem Biblioteki Publicznej w Nowej Słupi we współpracy z filiami w Rudkach i Dębnie jako przyjaznego trzeciego miejsca, dostępnego również w wersji cyfrowej; pozyskiwanie i rozliczanie funduszy na działalność biblioteczną;  przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie, porządkowanie i konserwacja zbiorów oraz bieżącej dokumentacji działalności GOKSiT; prace związane z informacją biblioteczną i pracą z czytelnikiem, a także organizowanie działań kulturalno – oświatowych.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • doświadczenie w pracy kulturalnej z dorosłymi,
 • zdolności plastyczno-manualne,
 • wiedza regionalna
 • doświadczenie w organizacji imprez lub akcji społecznych,
 • doświadczenie w pracy w bibliotece lub instytucji kultury

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, zaświadczenia, certyfikaty i inne dokumenty poświadczające ukończone kursy i szkolenia w zakresie objętym naborem,
 • podpisane oświadczenie kandydata:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie (CV) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o złożenie swoich dokumentów aplikacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach, ul. Stanisława Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia z dopiskiem:

nabór na stanowisko bibliotekarz lub przesłać na adres: gok@dymarki.pl; do dnia 1 czerwca 2024r.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie rozmów  kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Domu Kultury w Rudkach w terminie do 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Skomentuj

Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 - 006 Nowa Słupia

tel/fax (41) 31 77 604

Dymarki Świętokrzyskie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 – 006 Nowa Słupia
tel/fax (41) 31 77 604
e-mail: gok@dymarki.pl

Handel, Twórcy ludowi tel.: 697 077 604
Organizacja imprez kulturalnych tel.: 605 949 793