Bez kategorii

NABÓR DO ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki ogłasza nabór do świetlic środowiskowych prowadzonych w ramach projektu „Utworzenie świetlic środowiskowych w gminie Nowa Słupia”, nr RPSW.09.02.01-26-0030/18-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

DLA KOGO:

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, do 18 roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy Nowa Słupia, którzy są z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oznacza to, że przyjmujemy dzieci i młodzież:

 • z niepełnosprawnościami,
 • z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • przebywające w pieczy zastępczej oraz z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • z rodzin potrzebujących wsparcia- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 • z rodzin kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodów:
  • ubóstwa,
  • sieroctwa,
  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • przemocy, alkoholizmu, itp.,
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  • wielodzietności,
  • bycia rodziną niepełną,
  • zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej,
  • klęski żywiołowej.

GDZIE:

Utworzymy pięć świetlic:

 • W Rudkach (w siedzibie GOK),
 • W Starej Słupi (w remizie OSP),
 • W Nowej Słupi (w remizie OSP),
 • W Baszowicach (przy stawie),
 • W Mirocicach (w remizie OSP, obok szkoły).

ZAJĘCIA W ŚWIETLICACH:

 • Plastyczne,
 • Muzyczne i taneczne,
 • Teatralne,
 • Informatyczne
 • Język angielski

Ponadto, opiekunowie będą pomagać w odrabianiu lekcji i organizować dzieciom czas wolny na świetlicach.

ZAPISY:

Aby zapisać dziecko na świetlice, niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Na podstawie formularza ocenimy, czy kandydat spełnia wymagania udziału w projekcie i skontaktujemy się z rodzicami.

Formularze można wypełniać i składać w:

 • Siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach,
 • W szkołach w Rudkach, Starej Słupi, Nowej Słupi, Mirocicach, Jeleniowie, Jeziorku, Pokrzywiance – proszę kierować się do sekretariatów,
 • W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi.

Formularz w wersji elektronicznej jest także załączony poniżej. Można go wydrukować, wypełnić i dostarczyć do GOKSiT.

INFORMACJE

Informacje można uzyskać:

 • osobiście, w GOKSiT w Rudkach
 • pocztą elektroniczną: gok@dymarki.pl
 • telefonicznie: 41 317 76 04
Skip to content