Stoiska handlowe (poza głównym ciągiem handlowym)

REGULAMIN STOISK HANDLOWYCH
(poza głównym ciągiem handlowym)
„DYMARKI ŚWIĘTOKRZYSKIE 2015”

1.Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne zostaną dopuszczone do działalności handlowej na terenie imprezy pod warunkiem złożenia do dnia 3.08
a) pisemnej oferty (zgłoszenia), która zawierać będzie
:
-szczegółowy asortyment;
-niezbędną powierzchnię pod stoisko – długość w m. kwadratowych;
-kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

2.Dokumentem upoważniającym do handlu na terenie imprezy jest upoważnienie wydane przez Organizatora po uregulowaniu należności do dnia 10 sierpnia 2015r.na numer bankowy Organizatora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z siedzibą Rudkach, PKO BP SA I/o Kielce nr rachunku 20 1020 2629 0000 9302 0015 8824 z dopiskiem „za stoisko handlowe – poza głównym ciągiem handlowym”.

3.Opłata za stoisko handlowe (poza głównym ciagiem handlowym) w czasie trwania imprezy wynosi (netto):
60 zł + VAT – za 1 metr kwadratowy za dwa dni

4.Osobom, które dokonały rezerwacji przysyłając zgłoszenie, wpłaciły na konto Organizatora należną opłatę, a nie dojechały na miejsce imprezy z różnych przyczyn, organizator nie zwraca wpłaconych środków;

5.Nadesłanie karty zgłoszenia nie jest jednoznaczne z prawem do uczestnictwa w Dymarkach.O przyjęciu zgłoszenia zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie do dn. 7.08.2015r.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Dymarkach bez podania przyczyny.

7.Niedokonanie opłaty za stoisko handlowe w terminie wyznaczonym przez Organizatora jest jednoznaczne z rezygnacją z zarezerwowanego miejsca.

8.Upoważnienia, wjazdówki i faktury VAT wydawane są w dzień imprezy w Biurze Handel, które mieści się przy ul. Świętokrzyskiej 18 (początek ulicy, na której odbywa się impreza) czynne w dniach 15 sierpnia od godziny 6.00 do 10.00; 16 sierpnia od godziny 7.00 do 10.00.

9.Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne dopuszczone do działalności na terenie imprezy powinny zająć miejsce z godnie z numerem i powierzchnią, określoną na dokumencie upoważniającym do handlu wydanym przez Organizatora; Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska z przyczyn organizacyjnych lub technicznych;

10.Wjazd na teren imprezy od godziny 6.00 bezwzględnie do godz. 10.00. Po tej godzinie samochody osób prowadzących działalność handlową na terenie Dymarek, nie będą wpuszczane. Nie przysługuje im również zwrot należności za wykupione stoisko.

11.W przypadku rezygnacji ze stoiska w dniu imprezy przez osobę, która złożyła podanie, zgłoszenie, Organizator nie dokonuje zwrotu kosztów za stoisko i kosztów dojazdu na imprezę.

12.Organizator zapewnia podpięcie do energii elektrycznej 15.08.14 od godz. 8.00 – do godz.24.00 w dniu 16.08.

13.Uczestnik korzystający z energii elektrycznej ma obowiązek korzystać z urządzeń atestowanych spełniających polskie normy.

14.Organizator nie odpowiada za braki w dostawach prądu, niezależnych od niego.

15.W przypadku zrywania plomb z zamontowanych na słupach energetycznych skrzynek, odpłatność finansową będzie ponosić osoba dokonująca szkody, lub w przypadku braku winnego wszyscy podłączeni do tej skrzynki.

16.Niedozwolone jest parkowanie samochodów na terenie imprezy.

17.Uczestnik ma obowiązek zastosować się do wytycznych Organizatora dotyczących czystości i estetyki stoiska; Po zakończeniu działalności stoiska uczestnik jest zobowiązany do posprzątania odpadów w jego obrębie;

18.Ewentualne reklamacje Uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej do Biura Organizatora.

19.Niezgodność asortymentu z podanym w zgłoszeniu (punkt 8-zgłoszenia) upoważnia organizatora do usunięcia handlującego z terenu imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z panią Izabelą Pańtak – tel. kom. 697-077-604

[su_button url=”http://dymarki.pl/pliki/zgloszenie_handel.doc” target=”blank” background=”#FD6303″ size=”4″ icon=”icon: file-word-o”]Zgłoszenie na handel[/su_button]